GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29-6-2020 - MORA keihard in zijn advies over de voorgestelde wijziging van het taxibesluit

Ontwerp van wijzigingsbesluit gaat over de afschaffing van de 15-minutenregel (ook bij het ophalen van passagiers in de perimeterzones).

Op 26 juni maakt de MORA zijn advies over aan Lydia Peeters - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken - over haar ontwerp van wijzigingsbesluit. Dit nieuw besluit is vooral bedoeld was om de 15-minutentregel bij bestelde ritten af te schaffen en verder om een aantal onvolmaaktheden in het decreet en in het BVR weg te werken.

De afschaffing van de 15-minutenregel, ook bij het ophalen van passagiers in de perimeterzones van taxistandplaatsen, heeft volgens de MORA belangrijke gevolgen:


Verreikende gevolgen voor taxicategorieën

De opheffing van de vijftienminutenregel voor het ophalen van klanten bij bestelde ritten lijkt een detail, terwijl het net een groot effect kan hebben op een fundamentele pijler van de taxiregelgeving.

Zonder een adequate omkadering, zet de afschaffing mogelijk het bestaan van standplaatsen zélf onder druk.

Deze opheffing kan een impact hebben op het precaire evenwicht in de bestaande regelgeving:

  1. Het onderscheid tussen de categorieën van standplaatstaxi’s en straattaxi’s wordt, zelfs binnen de perimeter, tot een minimum herleid.
  2. Dit  ontwerpbesluit verandert niets aan de beperkte herkenbaarheid van straattaxi’s (enkel een T-plaat; voor de rest: geen taxilicht, geen andere eisen qua herkenbaarheid, hoewel dit nochtans belangrijk is voor de veiligheid van de klanten en voor de handhaving).
  3. Gemeenten hebben minder stimulansen om nog standplaatsen te voorzien. Als het onderscheid tussen straat-en standplaatstaxi’s minimaal wordt en de handhaving door de gemeenten wordt moeilijker en bovendien bovendien vermidert de duidelijkheid en veiligheid voor de klanten…. Waarom zou een gemeente dan nog standplaatsmachtigingen voorzien? We zien vandaag al de eerste gevolgen in Antwerpen.
  4. Minder standplaatstaxi’s zorgt voor prijsonzekerheid bij klanten.

De MORA concludeert: Het schrappen van de vijftienminutenregel, zonder het bestuderen van de mogelijke gevolgen voor alle betrokken spelers, kan op termijn een uitdijende impact hebben op het volledige systeem.

Bijkomende moeilijkheden voor handhaving

De handhavers werden onvoldoende gevolgd bij de voorbereiding van dit ontwerpbesluit. Zij hadden nochtans opmerkingen geformuleerd m.b.t. handhavingsproblemen (de MORA lijst ze op in haar advies). Enerzijds creëert wijzigingsbesluit nieuwe problemen voor de handhaving (cf supra) terwijl anderzijds de gevraagde correcties niet doorgevoerd worden om die handhaving te verbeteren.

Aantasting van de principes van het decreet individueel bezoldigd personenvervoer

De principes uit het oorspronkelijke decreet worden aangetast:

Het gelijk speelveld en de dienstverlening, en de mogelijkheid van de lokale besturen om de taxisector te reguleren, komen hierdoor onder druk te staan.

De aanpassing van voorwaarden voor één taxicategorie kan ervoor zorgen dat een onevenwicht tussen categorieën en actoren ontstaat, en dit op een manier die verder gaat dan initieel voorzien in het decreet.

De rol van de lokale besturen wordt quasi volledig uitgehold en beperkt zich tot een loketfunctie.

Gewijzigde uitgangspunten vragen politiek en maatschappelijk debat.

De Mobiliteitsraad stelt daarom voor om het decreet individueel bezoldigd personenvervoer en bij uitbreiding de volledige Vlaamse taxiregelgeving voor te leggen voor een grondig politiek en maatschappelijk debat.

GTL: De vraag is of de regering deze keer naar de adviezen zal luisteren, of verder haar kop in 't zand blijft steken?

 

Lees hier de integrale tekst van het Mora-advies

Top