GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30-1-2020 - PERSBERICHT - Plat op de buik voor multinational

15 minutenregel was geen fout, maar minimale toegift om overlast en moordende concurrentie in te dijken

 

GEMEENSCHAPPELIJK PERSBERICHT VAN GTL EN DE VAKBONDSORGANISATIES

 

Plat op de buik voor multinational

 

15 minutenregel was geen fout, maar minimale toegift om overlast en moordende concurrentie in te dijken.

Brussel, 30 januari 2020 – De sociale partners van de taxisector reageren verbouwereerd op de uitspraken van Minister Lydia Peeters, als zou de 15 minutenregel per ongeluk in de nieuwe taxiregelgeving geslopen zijn. Deze regel was een minimale toegift van de Vlaamse Regering, die het decreet en het uitvoeringsbesluit volledig op maat van Uber heeft geschreven en hiermee een totaal oneerlijke situatie heeft gecreëerd. Ook de taxisector vecht het Taxidecreet en haar Uitvoeringsbesluit juridisch aan.

De sociale partners van de taxisector zijn niet te spreken over de verklaringen van Vlaams Minister voor mobiliteit Lydia Peeters. Volgens haar zou de 15 minutenregel bij bestelling van een straattaxirit initieel “alleen bedoeld zijn voor de regio rond Brussels Airport, om daar de taxisector te beschermen tegen Uber”. De taxisector kan ook niet akkoord gaan met haar uitleg dat de 15-minuten regel per vergissing ingeschreven werd in het uitvoeringsbesluit: “…..bij de uitwerking van het decreet zou de algemene toepassing van de regel - foutief - in het besluit zijn geslopen”, verklaarde minister Peeters

Het is duidelijk dat die verklaringen van de minister er kwamen na protest van Uber. Hiermee toont deze Vlaamse regering nogmaals aan dat ze liever voor een multinational rijdt die er bedenkelijke arbeidsrechtelijke, fiscale en ethische normen op nahoudt, dan een gelijk speelveld te willen creëren waarin Vlaamse KMO’s ook een kans krijgen. Want door de 15 minutenregel te verantwoorden als steunmaatregel aan de taxisector in Zaventem, geeft de Minister impliciet toe dat ze nodig was en met de afschaffing ervan de lokale aanbieders de doodsteek toedient, overal in Vlaanderen.

De betrokken maatregel werd in het uitvoeringsbesluit ingeschreven na de overlegrondes die het kabinet in de loop van vorig jaar georganiseerd had. Bij dat overleg werden de verschillende stakeholders, waaronder Uber, regelmatig uitgenodigd en geraadpleegd werd op het kabinet. Uber werd als privébedrijf zelfs in de hoorzitting van het Vlaams Parlement ruim aan het woord gelaten en toonde zich toen zeer tevreden met het ontwerpdecreet. De nieuwe taxiwetgeving is dan ook voor een groot deel op maat van Uber geschreven.

De sociale partners van de taxisector hebben er, naast de MORA en de VVSG, regelmatig op gewezen dat de nieuwe wetgeving geen level playing field creëert tussen de standplaatstaxi’s en de straattaxi’s. Want het zijn de standplaatstaxi’s die er in de eerste plaats voor moeten zorgen dat mensen, bvb. bij een luchthaven of een treinstation, niet in de koude hoeven te wachten op een taxi. De standplaatstaxi’s moeten daarvoor aan een hele reeks regels beantwoorden, waaronder het gebruik van een taximeter en het hanteren van tarieven die opgelegd worden door de stad. Allemaal regels waar de straattaxi’s niet aan moeten beantwoorden.

15 minutenregel moest oneerlijke concurrentie en overlast helpen beperken

In eenzelfde markt functioneren nu dus 2 soorten taxi’s naast elkaar, de ene in een vrije markt en de andere in een door de stad/gemeente gereguleerde markt. Wanneer dat het geval is, dienen bijkomende randvoorwaarden voorzien te worden om de werking van beide systemen naast elkaar mogelijk te maken. De 15 minuten-regel bij bestelling via een applicatie/tussenpersoon, was noodzakelijk om de rol van standplaatstaxi voldoende aantrekkelijk te maken en een kwalitatieve dienstverlening op bepaalde cruciale mobiliteitsknooppunten te verzekeren en overlast te vermijden.

“Of hoe een zogenaamde absurde regel ervoor moest zorgen dat een ronduit absurd decreet ietwat verteerbaar werd. Die regel bestaat trouwens ook in andere Europese landen.  Zo hebben de plaatselijke autoriteiten in Barcelona recent de regels moeten verscherpen en onder meer de 15 minuten-eis opgelegd voor Uberritten om de overlast en de oneerlijke concurrentie te bestrijden. En ja, Uber trekt zich daardoor terug uit Barcelona”, stelt Yves Toutenel van ACV-Transcom.

In de praktijk houdt dit in dat taxi’s 15 minuten moeten wachten nadat een passagier (in dit geval via een app) een taxi heeft besteld. Ook mogen auto’s geen rondjes rijden en zo passagiers alsnog oppikken.

Ook taxisector wil een grondige herziening van taxidecreet en uitvoeringsbesluit

“Het blijft ons verbazen hoe graag deze Vlaamse meerderheid haar kar keert zodra een multinational - die wereldwijd sociale dumping organiseert aan de hand van beursmiljarden – kritiek heeft”, zegt Erik Maes van BTB-ABVV.

Als de Vlaamse regering evenveel bereidwilligheid had getoond om naar de aanbevelingen van haar eigen Strategische Adviesraad (MORA) te luisteren, had ze een eerlijkere modernisering van de taximarkt kunnen verwezenlijken, met oog voor de noden van de klant en van de Vlaamse economische en sociale belangen en was een 15 minutenregel misschien niet noodzakelijk geweest”, stelt Pierre Steenberghen van GTL. Ze heeft de weg gekozen van de totale deregulering, in navolging van steden als New York, Londen en Amsterdam, die ondertussen op hun stappen terugkeren omwille van de vele nefaste gevolgen.

De sociale partners van de taxisector hopen dit alsnog te kunnen tegenhouden en hebben op 19 november 2019 een verzoekschrift ingediend bij het Grondwettelijk hof, tot vernietiging van het decreet. Het dossier is ingeschreven op de rol bij het Grondwettelijk Hof, dat zich nog moet uitspreken.Recenter hebben de Sociale partners van de taxisector ook bij de Raad van State een beroep tot vernietiging ingediend tegen het uitvoeringsbesluit van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

U vindt het persbericht in oorspronkelijke vorm via deze link: 

Persbericht - Plat op de buik voor multinational

###

Bijkomende informatie: 

Pierre Steenberghen

Secretaris-Generaal

Nationale Groepering van Taxi-Ondernemingen (G.T.L.)

M : 0496 39 70 43

E-Mail: psteenberghen@gtl-taxi.be

Erik Maes

BTB-ABVV / UBT-FGTB

M :  0483 46 28 06

E-Mail: Erik.maes@btb-abvv.be

 

Yves Toutenel

ACV-Transcom / CSC-Transcom

T:  0475 39 21 84

E-Mail:yves.toutenel@acv-csc.be

 

 

Top