GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

4-10-2019 - Wat zegt het Vlaams regeerakkoord wel/niet over de taxi?

Lydia Peeters (Open VLD) wordt als nieuwe minister van Mobiliteit bevoegd voor de taxisector

Wat zegt het  regeerakkoord NIET over de taxi?

De nieuwe taxireglementering moet in principe op 1 januari 2020 in voege treden en dat zal met een kleine revolutie gepaard gaan in de sector. Daarom werden in de nieuwe taxiwetgeving en in de bijgevoegde memorie van toelichting een aantal zaken  naar achteraf uitgesteld, voor het geval de sterke deregulering zou ontsporen. Welnu, het regeerakkoord zegt niets over:

* Indien er ongewensten effecten optreden door de vrije prijszetting, dan wordt de mogelijkheid voorzien om minimum- en maximumtarieven te bepalen, die kunnen verschillen naargelang het gaat om een straattaxi, een standplaatstaxi, ceremonieel vervoer of een OV-taxi.

* Aftredend minister Weyts had het over de oprichting van een prijsobservatorium, dat in 2020 verder zou worden uitgewerkt met het oog op operationalisering.

* Het gebruik van gegevens die opgevraagd worden aan tussenpersonen voor de analyse van de mobiliteitsontwikkeling die relevant  zijn voor de evaluatie van de regelgeving en voor het analyseren van de mobiliteitsontwikkeling in het Vlaamse Gewest.

GTL vindt het jammer dat het regeerakkoord het hier niet meer over heeft en we vroegen daarom aan de MORA om daar toch een opmerking over te maken.  

Verder wordt er niets gezegd over het Pendelfonds, dat sinds jaren tussenkomt in initiatieven als bijvoorbeeld de havenbus in Zeebrugge of de MaxMobiel in Gent.

Wat zegt het regeerakkoord WEL over de taxi?

De taxi’s krijgen een grotere rol  als aanvulling op het openbaar vervoersaanbod en vooral door het nieuw netwerk van vervoer op maat dat in principe eind 2020 operationeel wordt.

Modal shift

* Het aandeel duurzame modi (te voet, per (e-)step, (e-)fiets of speedpedelec, eigen of via deelsystemen, en met collectief vervoer of taxi moet voor heel Vlaanderen toenemen tot minstens 40% en voor de vervoersregio’s Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent tot minstens 50%.

* Netwerk van fietsvoorzieningen, collectief vervoer en mobipunten moet de ambitie van de modal shift bewerkstellingen.”

Basisbereikbaarheid:

* het nieuw netwerk “vervoer op maat wordt uitgebouwd door de vervoerregio’s met ondersteuning door het departement MOW.

* De Vlaamse regering zal daarvoor gebiedsdekkend extra middelen voorzien voor heel Vlaanderen.

* Deze worden geobjectiveerd vastgelegd en verdeeld tussen de verschillende vervoersregio’s.”

* Het lokaal vraagafhankelijk vervoer, zoals de belbussen, leerlingen- en ander doelgroepenvervoer wordt in de toekomst mee geïntegreerd in het Vervoer op Maat

* Taxibedrijven kunnen perfect mee participeren in gehandicapten vervoer.

* De garanties vervat in het compensatiedecreet (voor subsidiëring openbaar vervoer van personen met mobiliteitsbeperkingen door DAV’s en door VVB’s) blijven overeind.

* Privaat collectief vervoer wordt gestimuleerd door busbanen ook open te stellen voor private bussen en taxi’s en door groen licht te geven voor private busverbindingen.

* Doorgedreven tarief- en ticketintegratie per vervoerregio - en waar mogelijk ruimer - en Mobility-as-a-service oplossingen.

* Mobility-as-a-Service-initiatieven worden ondersteund, onder andere door regelgeving in verband met openstellen van data, aangepaste tariefstructuren van onze (openbare) vervoersbedrijven en het werken aan een gestandaardiseerde uitwisseling van informatie via een centraal IT-platform, beheerd door het departement MOW.

* Doel van MaaS is om je volledige verplaatsing te maken met één vervoerbewijs of via één platform, ongeacht het aantal modi of het aantal verschillende aanbieders van vervoer of deelsystemen die gebruikt worden bij de verplaatsing.

GTL feliciteerde de nieuwe minister, Lydia Peeters, met haar benoeming. We vroegen of zij op korte termijn een delegatie van de groepering kan ontvangen om het te hebben over de werkbaarheid van het nieuw wettelijk kader en in het bijzonder over het ontwerp van uitvoeringsbesluit, dat nog niet gepubliceerd werd en dat nog een aantal belangrijke hyaten vertoont.

 

 

Top