GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

3-6-2019 - Mobiliteitsraad van Vlaanderen keihard voor ontwerp uitvoeringsbesluit taxidecreet

Het advies van de MORA is duidelijk: de Vlaamse Regering moet haar huiswerk opnieuw maken, of minstens de tekst grondig bijsturen!

 

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) heeft op 24 mei het advies op het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer (taxibesluit) goedgekeurd. Het advies werd ondertussen overgemaakt aan de Vlaamse Regering en is ook openbaar gemaakt via de website van de MORA .

U vindt de tekst via de volgende link: MORA Advies ontwerp BVR betreffende exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer[PDF]

Het advies is duidelijk : de Vlaamse Regering moet haar huiswerk opnieuw maken, of minstens de tekst grondig bijsturen!

• • 

De MORA had in een vorig advies op het ontwerpdecreet, eerder dit jaar, al gewaarschuwd dat het uitvoeringsbesluit cruciaal is om de noodzakelijke invulling te geven aan een groot aantal onderdelen van dat decreet.

In het nieuwe advies stelt de MORA nu dat er belangrijke hiaten zijn in het ontwerp van uitvoeringsbesluit, die de hervorming kunnen hypothekeren.

De nieuwe regelgeving wordt niet toekomstbestendig, biedt geen rechtszekerheid en is onvoldoende solide om niet ten prooi te vallen aan regelmatige aanpassingen.

De MORA vraagt daarom om het ontwerp van uitvoeringsbesluit grondig bij te sturen voor de inwerkingtreding van het hervormde taxibeleid op 1 januari 2020.

Het is immers belangrijk dat de taxiregelgeving het gelijk speelveld waarborgt, de democratisering van het taxivervoer realiseert en de klant centraal plaatst.

De MORA meent dat zowel de vereisten inzake milieukenmerken voor taxivoertuigen als de taalvereisten voor bestuurders te streng zijn. Een duidelijke overgangsperiode moet voor de sector een modern arbeidsmarktbeleid mogelijk maken en de vergroening economisch haalbaar maken.

De MORA blijft erbij dat het onduidelijke systeem van de perimeter problemen zal veroorzaken voor klant bestuurder en handhaver. De MORA geeft in zijn advies een aantal randvoorwaarden die in het uitvoeringsbesluit moeten opgenomen worden om dit systeem een grotere kans op slagen te geven.

Voor de MORA is het noodzakelijk dat het beloofde taxiobservatorium per besluit wordt opgericht om de liberalisering van de taxisector te ondersteunen en zowel klanten als de sector te beschermen.

De hervorming van de taxisector kan enkel slagen als straattaxi’s en standplaatstaxi’s duidelijk herkenbaar zijn. Daarom stelt de MORA voor om zo snel mogelijk herkenbare blauwe kentekenplaten te verplichten.

Het ontwerpbesluit bevat belangrijke hiaten op het vlak van afstemming met andere regelgeving en belanghebbenden. Dit kan de toekomstbestendigheid van de taxihervorming in gevaar brengen:

• Afstemming tussen taxibeleid en basisbereikbaarheid, tussen OV-taxi’s, Mobiliteitscentrale en vervoerregio’s is te beperkt om een correcte inschatting van toekomstig beleid te maken. Dit moet nu gebeuren, ondermeer in het voorliggend uitvoeringsbesluit, om de kans op gaten in wetgeving én dienstverlening te verkleinen.

• Bepalingen over data verzamelen en delen schieten tekort, veroorzaken mogelijk privacyproblemen en lijken niet in de realiteit ingebed.

• Het ontwerpbesluit bevat redelijk wat hefbomen voor handhaving, maar deze zijn nog niet voldoende uitgewerkt. Overleg met handhavers vóór de goedkeuring van het BVR is absoluut noodzakelijk.

• Afstemming met de regelgeving in andere gewesten moet op structurele basis verlopen aan de hand van samenwerkingsakkoorden. Juridische handigheden bieden geen garanties voor optimaal intergewestelijk taxivervoer.

 


Top