GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Besluit van 29 maart 2007 – Titel III en IV

 

vervolg van Besluit van 29 maart 2007 - Titel I en II

TITEL III. - Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

HOOFDSTUK I. - Exploitatievoorwaarden.

Afdeling 1. - Bepalingen betreffende de exploitanten.

Art. 78.§ 1. Niemand mag het beroep van exploitant van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitoefenen, als hij niet voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 19 van de ordonnantie.
Wanneer de exploitatie verzorgd wordt door een rechtspersoon, dan moeten deze voorwaarden vervuld worden door de zaakvoerders of bestuurders.
De exploitant die aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt van de Administratie een document ter bevestiging, dat tevens de datum en de geldigheidsduur van de exploitatievergunning, de naam en adres van de houder, alsook de datum waarop de vereiste documenten dienen vertoond te worden, opgeeft.
§ 2. Om zijn zedelijkheid te bewijzen, moet de exploitant :
1° van goed gedrag en zeden zijn;
2° in België of in het buitenland sinds minder dan vijf jaar geen veroordeling hebben opgelopen die in kracht van gewijsde is gegaan, voor één van de overtredingen vermeld in boek II, titel III, hoofdstukken I tot V en titel IX, hoofdstuk I en II van het Strafwetboek.
In geval van veroordelingen, uitgesproken door een buitenlandse gerechtsinstantie, zal rekening worden gehouden met elke veroordeling die betrekking heeft op een feit dat volgens het Belgisch recht een van de in deze bepaling bedoelde overtreding vormt.
Er wordt geen rekening gehouden met de uitgewiste veroordelingen of de veroordelingen die aanleiding hebben gegeven tot eerherstel van de betrokkene.
Op elk verzoek van de Administratie zijn de exploitanten ertoe gehouden een uittreksel uit het strafregister afgeleverd volgens de artikelen 595 en 596, lid 1 van het Wetboek van strafvordering van minder dan drie maanden oud, over te leggen of te bezorgen.
§ 3. Om zijn solvabiliteit te bewijzen, moet de exploitant :
1° eigenaar zijn van de voertuigen die hij exploiteert of de verplichtingen nakomen inzake vervaldagen van de regelmatige betalingen die hij moet verrichten in het raam van de contracten van verkoop op afbetaling, huurfinanciering of huurkoop, die hem de beschikking over de geëxploiteerde voertuigen garanderen;
2° geen vertraging oplopen :
-van meer dan 6 maanden in de betaling van taksen of belastingen, verbonden aan de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;
-inzake sociale bijdragen of lonen;
3° het hoofd kunnen bieden aan de onderhouds- of vervangingskosten van de geëxploiteerde voertuigen.

Art. 79. § 1. De exploitanten kunnen een huurwagen met chauffeur enkel in gebruik stellen voor een bepaalde natuurlijke of rechtspersoon mits het voorafgaandelijk sluiten van een schriftelijk contract, dat in een van de landstalen wordt opgesteld, met eventueel een Engelse vertaling, en dat tenminste alle volgende vermeldingen duidelijk bevat :
1° de volledige referenties van de exploitant, waaronder het telefoonnummer waarop hij het best bereikt kan worden;
2° de volledige referenties van de klant;
3° het voorwerp van het huurcontract, met uitdrukkelijke vermelding van de duur van de prestatie, d.i. minstens drie uur, waarbij wordt verduidelijkt dat dit de enige omstandigheid is waarin de huur van een wagen met chauffeur wettelijk toegestaan is;
4° alle gegevens betreffende het verhuurde voertuig, waaronder het identificatienummer, het merk, het type en het inschrijvingsnummer;
5° de datum en het uur waarop de prestatie aanvangt;
6° de datum en het uur waarop de prestatie eindigt;
7° de juiste opgave van het vertrekpunt voor de gebruiker;
8° de prijsopgave van de prestatie, en de vermelding dat deze prijs slechts betaalbaar is na ontvangst van de factuur op de zetel van de huurder;
9° de vermelding dat de contracterende partijen uitdrukkelijk verklaren dat ze op de hoogte zijn gesteld van de bepalingen van de ordonnantie en de toepassingsbesluiten ervan, speciaal deze van toepassing inzake de overtredingen;
§ 2. De in § 1 bedoelde contracten dienen te worden genummerd in de volgorde van het sluiten ervan. Als de ondertekening van het contract het opnemen van de passagiers voorafgaat, dient een origineel exemplaar doorlopend te worden bewaard op de zetel van de exploitant en een kopie dient zich steeds aan boord van het voertuig te bevinden. In de andere gevallen dient het originele contract zich aan boord van het voertuig te bevinden.
§ 3. Het schriftelijk huurcontract mag enkel slaan op het voertuig en niet op de plaatsen in dat voertuig.
§ 4. In ieder geval mag de dienst enkel bezoldigd worden na ontvangst van de factuur op de zetel van de klant. De factuur moet verplicht verwijzen naar het nummer van het gesloten contract waarop ze betrekking heeft.
§ 5. De exploitanten zijn ertoe gehouden alle continu genummerde ontwerpcontracten te bewaren in de zetel van hun onderneming. Ze zijn ertoe gehouden hen te gebruiken in de volgorde van hun nummering.
§ 6. De in dit artikel bedoelde documenten moeten worden vertoond op elk door de in artikel 37 van de ordonnantie bedoelde ambtenaren of beambten gedaan verzoek.

Art. 80. De exploitanten dienen in de zetel van hun onderneming een verzameling van de huurcontracten, in de chronologische volgorde van het sluiten ervan, te bewaren, en tevens een register te houden waarin de belangrijkste vermeldingen dag na dag worden opgenomen, betreffende al de verrichtingen i.v.m. het verhuren van een wagen met chauffeur, alsmede de datum en het uur van de bestelling, het nummer, het juiste voorwerp waar het huurcontract op slaat en de prijs.
Het bijhouden van het register kan geïnformatiseerd zijn.

Art. 81. De exploitanten zijn ertoe gehouden binnen een termijn van 10 werkdagen nadat de situatie zich voordoet, de Administratie op de hoogte te brengen van elke overdracht van de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel, en, als ze rechtspersonen zijn, van elke benoeming, elk ontslag, elke uitsluiting van een bestuurder of zaakvoerder door het vertonen van een kopie van de beslissing van het bevoegde orgaan van deze rechtspersoon en het bewijs van het neerleggen van deze beslissing bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Afdeling 2. - Bepalingen betreffende de chauffeurs.

Art. 82. Het is de chauffeurs verboden het voertuig te parkeren of ermee te rijden op de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijke of zichtbare privé-weg, tenzij het voertuig in dienst is ingevolge het vooraf verhuren ervan op de zetel van de onderneming.

Art. 83. Op het einde van de uitvoering van elk huurcontract zijn de chauffeurs ertoe gehouden het voertuig onmiddellijk en langs de kortst mogelijke weg naar de zetel van de onderneming terug te brengen.

Afdeling 3. - Bepalingen betreffende de voertuigen.

Art. 84. Mogen enkel beschouwd worden als luxevoertuigen in de zin van artikel 17, § 1, 1°, van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur : de voertuigen, gemengde voertuigen of minibussen, in de zin van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende het algemeen reglement over de technische voorwaarden waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen, de onderdelen alsook de veiligheidsaccessoires ervan, en die voldoen aan de voorwaarden vermeld in dit besluit.

Art. 85.De voertuigen en gemengde voertuigen moeten voldoen aan alle volgende voorwaarden :
1° in de luxe-klasse :
a) drie onderscheiden, aparte compartimenten bevatten : een motorcompatiment, een cabinecompartiment en een koffercompartiment voor de bagage;
b) een wielbasis hebben van 2,80 meter of meer;
c) een nieuwe aankoopwaarde hebben van minstens 26.750 euro volgens de prijzen exclusief opties en exclusief taksen, zoals opgenomen in de officiële prijscatalogus voor verkoop in nieuwe staat van de bouwer of verdeler naar de eindverbruiker.
Voornoemd bedrag wordt automatisch geïndexeerd op 1 januari van elk jaar en de eerste keer op 1 januari 2008, op de volgende basis : nieuw bedrag = 26.750 euro index van de consumptieprijzen van de maand december voorafgaand aan de indexering, gedeeld door : index van de consumptieprijzen van de maand december 2006. Het bedrag kan overigens op elk moment aangepast worden aan de wijzigingen op de automarkt, door de Minister die bevoegd is voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;
d) niet meer dan zeven jaar oud zijn, te rekenen vanaf de eerste inverkeersstelling, zoals vermeld op het inschrijvingsbewijs;
2° in de 'grote-luxe' klasse :
a) drie onderscheiden, aparte compartimenten bevatten : een motorcompartiment, een cabinecompartiment en een koffercompartiment voor de bagage;
b) een wielbasis vertonen van 2,90 meter of meer;
c) een nieuwe aankoopwaarde hebben van minstens 40.500 euro volgens de prijzen exclusief opties en exclusief taksen, zoals opgenomen in de officiële prijscatalogus voor verkoop in nieuwe staat van de bouwer of verdeler naar de eindverbruiker.
Voornoemd bedrag wordt automatisch geïndexeerd op 1 januari van elk jaar en de eerste keer op 1 januari 2008, op de volgende basis : nieuw bedrag = 40.500 euro x index van de consumptieprijzen van de maand december voorafgaand aan de indexering, gedeeld door de index van de consumptieprijzen van de maand december 2006. Het bedrag kan trouwens op elk moment aangepast worden aan de wijzigingen op de automarkt, door de Minister die bevoegd is voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;
d) niet meer dan tien jaar oud zijn, te rekenen vanaf de eerste inverkeersstelling, zoals vermeld op het inschrijvingsbewijs;
3° in de klasse 'ceremoniewagens' :
a) drie onderscheiden, aparte compartimenten bevatten : een motorcompartiment, een cabinecompartiment en een koffercompartiment voor de bagage;
b) de kenmerken hebben van de 'grote-luxe' klasse, behalve bijzondere kenmerken die aan hun gebruik gebonden zijn en die bij hun goedkeuring beoordeeld worden.
Deze voertuigen worden gekeurd door de Minister die bevoegd is voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, op advies van een commissie die bestaat uit :
 - twee personen die de sector van de verhuur van voertuigen met chauffeur vertegenwoordigen ;
  - één persoon die de taxisector vertegenwoordigt en die zetelt in het Adviescomité voor Taxi's en Huurwagens met Chauffeur;
  - twee personen van de Directie Taxi's en Bijzonder Geregeld Vervoer van het Bestuur Uitrusting en Vervoer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  - één persoon die de gebruikers vertegenwoordigt en die zetelt in het Adviescomité voor Taxi's en Huurwagens met Chauffeur.
De leden van de Commissie worden benoemd door de Minister die bevoegd is voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, dit voor hernieuwbare periodes van drie jaar. Deze mandaten worden gratis uitgeoefend.
De Commissie wordt voorgezeten door één van de leden afkomstig van het Bestuur Uitrusting en Vervoer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze kiest een secretaris onder de eigen leden.
De Voorzitter roept de Commissie op, telkens wanneer ze een verzoek om advies ontvangt. Hij bepaalt de agenda van de vergaderingen en roept de leden op, hij leidt de debatten, vat ze samen, stelt eventueel de voorstellen ter stemming en drukt het advies van de Commissie uit, dat hij laat acteren door de secretaris. Hij ondertekent samen met de secretaris de processen-verbaal, de verslagen, de brieven die de Commissie binden en de instructies voor de leden.
In geval van afwezigheid of verhindering wordt de voorzitter vervangen door het oudste aanwezige lid van de Commissie.
Elk lid van de Commissie dat volgens de regels is opgeroepen en dat, zonder wettige redenen te hebben doen gelden, verzuimt te verschijnen op drie opeenvolgende vergaderingen, wordt van rechtswege als ontslagnemend geacht.
De leden van de Commissie kunnen door de Minister opgeroepen worden in geval van kennelijk wangedrag dat schade heeft berokkend aan de waardigheid van hun functie en in geval van ernstige tekortkomingen in de uitoefening van hun taken.
Wanneer een lid vóór de vervaldag van zijn mandaat vervangen wordt, dan voltooit de persoon die hem vervangt dit mandaat.
Het benoemingsbesluit van het vervangende lid vermeldt de naam van het vervangen lid.
De vergaderingen van de Commissie worden gehouden met gesloten deuren.
De Commissie houdt geldig zitting alleen als alle leden volgens de regels zijn opgeroepen en als ten minste de helft van de leden aanwezig is.
De adviezen worden uitgebracht bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen beslist de stem van de Voorzitter.
De Commissie kan een huishoudelijk reglement vastleggen. Dit reglement wordt ter goedkeuring aan de Minister voorgelegd.
Wanneer de Commissie een ongunstig advies over de aanvraag om goedkeuring van het voertuig uitbrengt, moet de Minister deze aanvraag verwerpen.

Art. 86. De minibussen moeten voldoen aan alle volgende voorwaarden :
1° bij de inschrijving onderverdeeld worden in de categorie " personenvoertuigen ";
2° een wielbasis hebben van 2,60 meter of meer;
3° een nieuwkoopprijs van minstens 21.500 euro hebben, volgens de prijzen exclusief opties en exclusief taksen, vermeld in de officiële prijscatalogus voor verkoop in nieuwe staat van de bouwer of verdeler naar de eindgebruiker.
Voornoemd bedrag wordt automatisch geïndexeerd op 1 januari van elk jaar en de eerste keer op 1 januari 2008, op de volgende basis : nieuw bedrag = euro 21.500 euro x index van de consumptieprijzen van de maand december voorafgaand aan de indexering, gedeeld door : index van de consumptieprijzen van de maand december 2006. Het bedrag kan trouwens op elk moment aan de wijzigingen in de automarkt aangepast worden door de Minister die bevoegd is voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;
4° niet meer dan zeven jaar oud zijn te rekenen vanaf de eerste inverkeersstelling, zoals vermeld op het inschrijvingsbewijs.

Art. 87. Met uitzondering van de voertuigen die erkend zijn als ceremonievoertuigen, overeenkomstig artikel 85, § 3, moeten alle voertuigen bestemd voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur tenminste voldoen aan volgende minimumvoorwaarden inzake comfort :
1° het voertuig moet uitgerust zijn met een systeem van airconditioning;
2° het voertuig moet uitgerust zijn met een lampje dat de klanten die achteraan in het voertuig zitten, toelaat om documenten te raadplegen of te lezen.

Art. 88. § 1. De voertuigen die bestemd zijn voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, moeten steeds in goede staat verkeren en voldoen aan alle voorwaarden inzake kwaliteit, comfort en netheid, zowel wat het koetswerk als het interieur betreft :
1° de deuren, de koffer en de motorkap moeten zonder problemen open en dicht gaan;
2° de ramen van de deuren moeten gemakkelijk open en dicht gaan;
3° in de kofferruimte van het voertuig mogen geen voorwerpen liggen die het wegbergen van de bagage van de passagiers zouden kunnen verhinderen; om deze bagages niet vuil te maken moet hij steeds perfect in een propere staat gehouden worden;
4° de voertuigen mogen geen sporen van ongeval of roest vertonen, die een verwaarloosde indruk zouden geven; de verf van het voertuig mag nergens afbladderen of loskomen. De verf mag geen herstellingen van een andere kleur dan deze van het voertuig vertonen;
5° de zetels mogen niet ingedeukt zijn, de bekleding van de zetels mag niet gescheurd zijn en mag geen sporen van bevuiling vertonen;
6° wanneer het voertuig in beweging is, mag het geen abnormale geluiden of trillingen produceren;
7° in het voertuig mag er geen papier of afval komen te slingeren;
8° de voertuigen moeten regelmatig verlucht worden zodat er binnen in het voertuig geen enkele onaangename geur waar te nemen valt.
Het Bestuur gaat regelmatig na of deze criteria in acht worden genomen.
§ 2. Onverminderd de bepalingen van artikel 30 van de ordonnantie van 30 juli 2006 ter wijziging van de ordonnantie, mogen deze voertuigen buiten noch binnen enig teken dragen dat typerend is voor of herinnert aan de voertuigen bestemd voor het exploiteren van een taxidienst, zoals taximeters, verklikkerlicht en vermeldingen, noch uitgerust zijn met een zender of ontvanger van radiocommunicatie in de zin van artikel 1, 4°, van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radiocommunicatie.

Art. 89.Elk voertuig dat bestemd is voor het exploiteren van een verhuurdienst voor voertuigen met chauffeur moet vóór de ingebruikneming geïdentificeerd worden door de Administratie en vooraan en achteraan op het voertuig, op een zichtbare plaats, een door de Administratie afgeleverd, geplastificeerd identificatievignet dragen, waarop een cirkel te zien is van minstens 6 centimeter diameter en waarop minstens een identificatieletterwoord voorkomt en een identificatienummer, voorafgegaan door de letter " L ".
Deze vignetten moeten permanent duidelijk van buiten zichtbaar zijn.
In geval van verlies, diefstal of vernietiging van een vignet, wordt een nieuw vignet door de Administratie slechts afgeleverd op vertoon van een attest van de politie.
Ieder voertuig dat aangewend wordt als een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, moet een kentekenplaat dragen met de volgende groepsletters "TXH", "TXL", "TXR" of "TXV" zoals bepaald in artikel 4, § 4 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

Art. 90. Elk voertuig dat in dienst is, moet tenminste volgende documenten aan boord hebben :
1° een document afgeleverd door de Administratie, met vermelding van tenminste de datum en geldigheidsduur van de exploitatievergunning, de naam en het adres van de houder, de plaats waar het voertuig kan worden geparkeerd wanneer het niet in dienst is, alsook het merk,
het chassisnummer, de kleur, het registratienummer van het voertuig en het identificatienummer dat door de Administratie is toegekend;
2° de eigen boorddocumenten van het gehuurde voertuig;
3° het origineel of een kopie van het huurcontract voor het voertuig.
Deze documenten moeten worden vertoond op elk door de ambtenaren of beambten van de Administratie gedaan verzoek.

HOOFDSTUK II. - Vergunningsaanvragen.

Afdeling 1. - Aanvraag tot een exploitatievergunning.

Art. 91. Elke aanvraag tot een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, bedoeld in artikel 16 van de ordonnantie, vermeldt op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de voornamen, de hoedanigheid of het beroep en de woonplaats van de exploitant of wanneer deze een rechtspersoon is, de firmanaam of benaming, de vorm, de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, en indien zij bestaan, het telefoon-, mobiel-, faxnummer en het elektronisch adres van de onderneming;
2° het aantal en de algemene kenmerken van de voertuigen die in het kader van de exploitatie worden gebruikt;
3° de standplaatsen bedoeld in artikel 27 van de ordonnantie.

Art. 92.De in artikel 91 bedoelde aanvraag wordt ondertekend door de exploitant of, indien deze een rechtspersoon is, door de persoon die belast is met het dagelijkse beheer, en is vergezeld van de volgende documenten :
1° een uittreksel uit het strafregister afgeleverd volgens de artikelen 595 en 596, lid 1 van het Wetboek van strafvordering, minder dan drie maanden oud, betreffende de natuurlijke persoon die de aanvraag indient of die belast is met het dagelijks beheer van de rechtspersoon die de vergunning aanvraagt;
2° naargelang het geval, kopie van de identiteitskaart van de exploitant of de statuten van de rechtspersoon en de identiteitskaart van de personen die zich bezighouden met het dagelijks beheer ervan;
3° een getuigschrift uitgaande van een erkend ondernemingsloket waaruit blijkt dat de aanvrager of, in geval van een rechtspersoon opgericht vanaf 1 januari 1999, de zaakvoerder of afgevaardigd bestuurder belast met het dagelijks beheer van deze rechtspersoon, aangetoond heeft dat hij de basiskennis van het bedrijfsbeheer bezit.
4° kopie van het inschrijvingsbewijs bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en van het laatste keuringsbewijs bedoeld in artikel 24, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende het algemeen reglement voor de technische voorwaarden waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen, de onderdelen ervan alsook de veiligheidsaccessoires van alle voertuigen die in het kader van de exploitatie worden gebruikt;
5° kopie van de verzekeringscontracten betreffende de voertuigen die in het kader van de exploitatie worden gebruikt en van de geldige groene kaarten;
6° een attest van betaling van de taks op het indienen van een aanvraag tot een exploitatievergunning.

Art. 93. De aanvraag tot vergunning wordt, samen met de bijlagen, gericht aan de Administratie per brief of door afgifte per drager tegen ontvangstbewijs van de Administratie.

Art. 94.De Administratie bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen een termijn van vijftien werkdagen en kan, in voorkomend geval, de ontbrekende documenten opeisen en de onvolledige vermeldingen op de aanvraag of de bijlagen ervan laten aanvullen.
Op de bevestiging van ontvangst staan de datum van ontvangst van de aanvraag, de beslissingstermijn en de rechtsmiddelen.
De beslissing wordt gegeven ten laatste drie maanden na het overmaken van de bevestiging van ontvangst of vanaf de datum van mededeling van de nodige stukken als het dossier incompleet is.
De termijn kan één keer worden verlengd voor een beperkte duur. De beslissing tot verlenging wordt bekendgemaakt aan de aanvrager voor de afloop van de oorspronkelijke termijn.
Bij ontstentenis van een beslissing binnen de bedoelde termijnen, is de vergunning niet beschouwd als toegekend. 

Afdeling 2. - Aanvraag van hernieuwing van een vergunning.

Art. 95.Naast de op de vergunningsaanvraag vereiste vermeldingen, moet de aanvraag van hernieuwing van de vergunning, op straffe van onontvankelijkheid, vergezeld zijn van volgende documenten :
1° een nieuw uittreksel uit het strafregister afgeleverd volgens de artikelen 595 en 596, lid 1 van het Wetboek van strafvordering, minder dan drie maanden oud, betreffende de natuurlijke persoon die de hernieuwing aanvraagt of die belast is met het dagelijks beheer van de rechtspersoon die de hernieuwing van de vergunning aanvraagt, op de dag dat deze aanvraag wordt ingediend;
2° het bewijs van de permanente en regelmatige verzekering van alle gebruikte voertuigen tijdens de geldigheidsduur van de lopende vergunning;
3° de fotokopieën van de verzekeringspolissen van de in exploitatie zijnde voertuigen;
4° de fotokopieën van de geldige internationale autoverzekeringskaarten;
5° de fotokopieën van de geldige keuringsbewijzen bedoeld in artikel 24, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968, houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;
6° het bewijs dat de aanvrager in orde is en blijft met de sociale bijdragen betreffende het aangeworven personeel of voor hemzelf als hij valt onder de wetgeving voor zelfstandigen;
7° afschriften van de inschrijvingsbewijzen van de voertuigen die bij de exploitatie worden gebruikt;
8° een bewijs van betaling van de taksen bedoeld in artikel 26 van de ordonnantie.

Art. 96.De aanvraag tot hernieuwing van de vergunning wordt, samen met de bijlagen, gericht aan de Administratie per brief of door afgifte per drager tegen ontvangstbewijs van de Administratie.


Art. 97. De Administratie bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen een termijn van vijftien werkdagen en kan, in voorkomend geval, de ontbrekende documenten opeisen en de onvolledige vermeldingen op de aanvraag of de bijlagen ervan laten aanvullen en de exploitant vragen om het voertuig voor te rijden.
Op de bevestiging van ontvangst staan de datum van ontvangst van de aanvraag, de beslissingstermijn en de rechtsmiddelen.
De beslissing wordt gegeven ten laatste zes maanden na het overmaken van de bevestiging van ontvangst of vanaf de datum van mededeling van de nodige stukken als het dossier incompleet is.
De termijn kan één keer worden verlengd voor een beperkte duur. De beslissing tot verlenging wordt bekendgemaakt aan de aanvrager voor de afloop van de oorspronkelijke termijn.
Bij ontstentenis van een beslissing binnen de bedoelde termijnen, is de vergunning niet beschouwd als toegekend. 

Afdeling 3. - Vergunningsaanvraag om een vervangingsvoertuig te gebruiken.

Art. 98. De aanvragen tot een vergunning om gebruik te maken van een vervangingsvoertuig in de zin van artikel 21, tweede lid van de ordonnantie, bevatten volgende vermeldingen en bijlagen :
1° de naam, de voornamen, de hoedanigheid of het beroep en de woonplaats van de aanvrager of wanneer deze een rechtspersoon is, de firmanaam of benaming, de vorm, de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, en indien zij bestaan, het telefoon-, mobiel-, faxnummer en het elektronisch adres van de onderneming;
2° het identificatienummer van de exploitatievergunning;
3° de identificatie-elementen en het registratienummer van het tijdelijk onbeschikbare voertuig;
4° de identificatie-elementen, de naam van de eigenaar en het registratienummer van het voertuig dat ter vervanging zal worden gebruikt;
5° de periode waarvoor de vergunning tot vervanging wordt aangevraagd;
6° de precieze reden van de tijdelijke stillegging van het doorgaans geëxploiteerde voertuig;
7° de aanduiding van de plaats waar het geïmmobiliseerde voertuig kan worden gecontroleerd door de Administratie.

Art. 99. De vergunningsaanvragen om een vervangingsvoertuig te gebruiken worden, samen met de bijlagen, gericht aan de Administratie per brief, telefax, elektronische post of door afgifte per drager tegen ontvangstbewijs van de Administratie.

Art. 100. De Administratie bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen een termijn van vijftien werkdagen en kan, in voorkomend geval, de ontbrekende documenten opeisen en de onvolledige vermeldingen op de aanvraag of de bijlagen ervan laten aanvullen en de exploitant vragen om het voertuig voor te rijden.
Op de bevestiging van ontvangst staan de datum van ontvangst van de aanvraag, de beslissingstermijn en de rechtsmiddelen.
De beslissing wordt gegeven ten laatste drie weken na het overmaken van de bevestiging van ontvangst of vanaf de datum van mededeling van de nodige stukken als het dossier incompleet is.
De termijn kan één keer worden verlengd voor een beperkte duur. De beslissing tot verlenging wordt bekendgemaakt aan de aanvrager voor de afloop van de oorspronkelijke termijn.
Bij ontstentenis van een beslissing binnen de bedoelde termijnen, is de vergunning niet beschouwd als toegekend.

HOOFDSTUK III. - Parkeren.

Art. 101. De voertuigen, vermeld in een exploitatievergunning voor een verhuurdienst van voertuigen met chauffeur, mogen slechts geparkeerd worden op de openbare weg of op een privéweg die door het publiek zichtbaar is of voor het publiek toegankelijk is, als ze in dienst zijn, nadat ze het voorwerp zijn geweest van een voorafgaande verhuur in de zetel van de onderneming en waarvan het contract in uitvoering is.

Art. 102. Buiten het geval vermeld in artikel 101 van dit besluit, kunnen de geëxploiteerde voertuigen enkel geparkeerd worden op de standplaatsen bedoeld in artikel 27 van de ordonnantie.

HOOFDSTUK IV. - Opschorting en intrekking van de vergunningen.

Art. 103. De in deze titel bedoelde vergunningen kunnen voor bepaalde tijd opgeschort of definitief ingetrokken worden in geval van schending van de bepalingen van de ordonnantie, van de uitvoeringsbesluiten ervan of van de voorwaarden verbonden aan de betrokken vergunning, alsook wanneer de exploitatie van de dienst volledig gestaakt wordt gedurende twee jaar of indien de geregelde oproepingsbrieven van de Administratie onbeantwoord zijn gebleven.

 Art. 104. Vóór het nemen van enige maatregel van tijdelijke opschorting of definitieve intrekking van een vergunning wordt de betrokken exploitant vooraf door de Administratie gehoord.

Art. 105. De met redenen omklede beslissing van opschorting of intrekking van de vergunning, wordt door middel van een ter post aangetekend schrijven aan de betrokken exploitant betekend.
Binnen acht dagen na deze betekening is de betrokkene ertoe gehouden de in artikel 89 bedoelde vignetten en de in artikel 90, 1°, van dit besluit bedoelde vergunningsdocumenten bij de Administratie in te leveren.

HOOFDSTUK V. - Staking van activiteit.

Art. 106. In geval van definitieve staking van de activiteit zijn de exploitanten ertoe gehouden de Administratie onmiddellijk daarvan op de hoogte brengen en er de in artikel 89 bedoelde vignetten alsook de in artikel 90, 1°, van dit besluit bedoelde vergunningsdocumenten inleveren.

TITEL IV. - Opheffings- en slotbepalingen.

Afdeling 1. - Opheffingsbepaling.

Art. 107. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur wordt opgeheven.

Afdeling 2. - Slotbepalingen.

Art. 108. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 109. De Minister bevoegd voor de taxidiensten is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN.

Bijlage 1.
NUMERO D'IDENTIFICATION . . . . .
 
TARIF
Prise en charge : . . . . . . . . euros.
Prix kilométrique I : . . . . . euros.
Prix kilométrique II : . . . . . euros.
Attente : . . . . . . . . . . . . . . .euros/heure.
Le service, la T.V.A. et le pourboire sont compris dans le prix indiqué au taximètre.
Informations - Réclamations : 0800 14 795
 
TARIEF
Instapgeld : . . . . . . . . . euro.
Kilometerprijs I : . . . . . euro.
Kilometerprijs II : . . . . . euro.
Wachtgeld : . . . . . . . . . .euro/uur.
Dienst, btw en fooi zijn inbegrepen in de prijs aangegeven op de taximeter.
Informatie - Klachten : 0800 14 795
 
RATES :
Starting Fee : . . . . . . . . . . . . euro.
Price per kilometre I : . . . . . euro.
Price per kilometre II : . . . . . euro.
Waiting time : . . . . . . . . . . . . euro/hour.
Service, V.A.T. and tips are included in the price displayed on the taximeter.
Information - Complaints : 0800 14 795

 

Bijlage 2. Technische clausules voor de zelfklevende of magnetische banden
De banden
Het zwart en mangogeel (RAL 1003) dambordmotief in vinyl met zelfklevende of magnetische rug van 80 mm hoogte en +/- 2200 mm lengte (variabel volgens het type voertuig gaande van de voordeur tot de achterdeur).
De band in zelfklevende vinyl is bestemd voor langdurig extern nuttig gebruik voor het merken van het voertuig met lichte afwijkingen en is verwijderbaar.
De band met magnetische rug is voorzien voor een verpersoonlijking van de voertuigen en heeft een dikte van 0,8 tot 1mm.
De band is bestendig tegen UV-stralen, slechte weersomstandigheden, afslijping en frequente reinigingen.
De bedrukking van het dambordmotief is hetzij digitaal + beschermingslaminaat, hetzij door serigrafie + beschermingsvernis met " oplosbare " UV-bestendige inkt.
De afwerking is glanzend.
 Het identificatienummer van de taxi
Het bestaat uit twee " nummerblokken " in mangogeel (RAL 1003) en zwart waarop het identificatienummer van het voertuig staat, in vinyl met zelfklevende of magnetische rug van 80 mm hoog en 400 mm lang.
Het " nummerblok " in zelfklevende vinyl is bestemd voor langdurig extern nuttig gebruik voor het merken van het voertuig met lichte afwijkingen en is verwijderbaar.
Het " nummerblok " met magnetische rug is voorzien voor de verpersoonlijking van voertuigen en heeft een dikte van 0,8 tot 1 mm.
Het " nummerblok " met een rug in static heeft een laag in micro-zuignapjes.
De bedrukking is hetzij digitaal met " oplosbare " UV-bestendige inkt + beschermingslaminaat. De afwerking is glanzend
Het is bestendig tegen UV-stralen, slechte weersomstandigheden, afslijping en frequente reinigingen.
Plaatsing van de band
De plaatsing van de banden wordt bepaald door bijgevoegd schema : in het algemeen wordt de bovenkant van de band parallel geplaatst met de lijn van het koetswerk (werkelijk of visueel) die zich min of meer ter hoogte van de deurklinken bevindt, de plaatser moet echter over de precieze plaatsing oordelen in functie van de krommingen eigen aan elk voertuig.
Bepaalde zones met lichte welvingen (bijvoorbeeld onder de deurklinken) kunnen bedekt worden door vormverandering met warmte of onbedekt worden gelaten door te knippen indien dat adequater lijkt.
 (Figuren niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 18-03-2011, p. 16989-16991)
Plaatsing van de nummers
De " nummerblokken " moeten zich op één lijn bevinden in het verlengde van de band in dambordmotief. Ze worden op de twee achtervleugels geplaatst, ter hoogte van de wielen, volgens het schema gevoegd in bijlage.
(Figuren niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 18-03-2011, p. 16992)
 
Bijlage 3. Model van bekendmaking van de tarieven
(Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 01-02-2013, p. 5527) 
 
Brussel, 29 maart 2007.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
Ch. PIQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET.

 

 

 

 

 

 

Top