GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Eerste herijkverrichting der taxameters (niet meer van toepassing vanaf 2011)

Dit besluit is niet meer van toepassing voor de Europees-gehomologeerde (MID) taxameters. Het was enkel nog van toepassing op de oude modellen die nog op de markt gebracht werden voor 30/10/2006.

De oude modellen die niet MID-gehomologeerd zijn, blijven theoretisch onderworpen aan dit besluit. Echter een keuring volgens dit besluit is overbodig geworden vanaf 2011.
Een nieuw koninklijk besluit van 28/09/2010 bepaalt namelijk dat vanaf 1.1.2011, vóór de ingebruikname van een taxameter, ongeacht of het een Europees gehomologeerde (MID) is of een oude, niet MID-gehomologeerde taxameter, deze onderworpen is aan de nieuwe regels
betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van de taxameters.
Voor de oude toestellen zou een dubbele controle (nl. volgens het besluit van 1962 en volgens het KB van 28/9/2010), geen zin hebben.
Men kan er dus van uitgaan dat de eerste verificatie en ijking niet meer volgens de bepalingen van het besluit hieronder moeten uitgevoerd worden, maar wel volgens de regels van het koninklijk besluit van 28/09/2010 

(M.B. 21.05.62)

Gewijzigd door: M.B. 28.08.64/Stbl. 02.09.64
(opgeheven door: M.B. 04.05.66/art. 2)
Gewijzigd door: M.B. 04.05.66/Stbl. 07.06.66

Artikel 1. : Taxameters die stempeling ondergaan hebben van eerste ijk

Het is verboden vanaf 1 juli 1963 taxameters op de voertuigen te plaatsen, te doen plaatsen of te gebruiken die niet de stempeling ondergaan hebben van de eerste ijk.

Artikel 2. : Het merk van de eerste ijk

Bestaat uit een cirkel waarin zich bevinden de koninklijke kroon, het Romeinse cijfer 1, het nummer van de ijkmeester en de laatste twee cijfers van het lopend jaartal.

Artikel 3. : Het aanbrengen van het merk

Het merk van de eerste ijk wordt aangebracht op de kast van het toestel, evenals op het verzegelingsstelsel van de eigenlijke taxameter.

Wanneer de kast geen geheel uitmaakt met het onderstel, moet het fabricatienummer van het toestel herhaald worden op de twee gedeelten.

Artikel 4. : Het is verboden :

Het merk van de eerste ijk, dat zich op de kast bevindt, weg te nemen.

Het merk van de eerste ijk dat het toestel verzegelt mag slechts weggenomen worden door de titularis van modelgoedkeuring, en zulks in de volgende gevallen:

1°bij herstelling;

2°bij wijziging van het opnemingsbedrag;

3° bij wijziging van het of de ingebouwde tarieven, voor zover zulke wijziging voortvloeit uit een nieuwe reglementaire bepaling der toegelaten tarieven op het nationaal of gemeentelijk vlak.

In de drie voornoemde gevallen mag de titularis van een modelgoedkeuring, hetzij het ijkmerk dat het toestel verzegelt vervangen door zijn eigen verzegeling, die vooraf door de Dienst van het Ijkwezen moet aanvaard zijn, hetzij de taxameter voor een nieuwe eerste ijk aanbieden.

Artikel 5. : Vervangen van het merk - Register of steekkaartenstelsel

Alle taxameters waarvan het verzegelingsmerk van eerste ijk vervangen wordt door de verzegeling van de rechthebbende van de modelgoedkeuring dienen ingeschreven in een register of steekkaartenstelsel, met aanduiding van de datum en de aard van de tussenkomst van de rechthebbende.

De bij 3° van artikel 4 bedoelde wijzigingen dienen per uittreksel van het in het eerste lid vermelde register of steekkaartenstelsel medegedeeld aan de Dienst van het Ijkwezen, binnen de veertien dagen na de datum waarop zij werden uitgevoerd. (M.B. 04.5.66, art.1).

Artikel 6. : Controleijk

De titularis van een modelgoedkeuring mag de taxameters die nog voorzien zijn van al de merken van de eerste ijk aanbieden voor een controleijk.

Artikel 7. : Nauwkeurigheidsvoorwaarden

Om te kunnen voorzien worden van het merk van eerste ijk of de verzegeling van de titularis van de modelgoedkeuring in geval van herstelling, moeten de taxameters de nauwkeurigheidsvoowaarden vervullen, voorzien in artikel 24 van het ministerieel besluit van 21 maart 1961 betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameters.

Artikel 8. : Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

 

 

Top