GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Bevoegdheid werking verklikkerlicht

DEZE WETGEVING IS IET MEER VAN TOEPASSING.  WIJ VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR DE REGIONALE WETGEVING VAN:

- Vlaanderen

- Brussel

- Wallonië

 

Publicatie : 1975-10-29

MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN

14 OKTOBER 1975 - Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1975 houdende politiereglement betreffende de exploitatie van de taxidiensten.

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 december 1974 betreffende de taxidiensten, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 1975 houdende politiereglement betreffende de exploitatie van de taxidiensten, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeerswezen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Het voorlaatste lid van artikel 6 van het koninklijk besluit van 2 april 1975 houdende politiereglement betreffende de exploitatie van de taxidiensten wordt aangevuld als volgt

"De Minister tot wiens bevoegdheid het Verkeerswezen behoort stelt de bepalingen vast in verband met de werking van het verklikkerlicht."

Artikel 2. Onze Minister van Verkeerswezen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 oktober 1975.
BOUDEWIJN
Van Koningswege:
De Minister van Verkeerswezen,
J. CHABERT

Top